معرفی

مشخصات فردی

روزبه غزل

نام - نام خانوادگی : روزبه   غزل

سوابق تحصیلی

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : آبیاری

سوابق اجرایی

عضویت در جوامع و انجمن های ملی و بین المللی

تیم های تحقیقاتی استاد و دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری

نحوه همکاری

عنوان گروه آموزشی : آبیاری

محل خدمت : دانشکده کشاورزی

مرتبه علمی : استادیار

نوع استخدام : قطعی

نوع همکاری : تمام وقت

روزبه غزل
روزبه غزل

محل خدمت :
    دانشکده کشاورزی
مرتبه علمی :
    استادیار
^